Организатор наградног конкурса је Делегација Европске уније у Србији, са седиштем на адреси: Владимира Поповића 40/В, 11000 Београд (у даљем тексту: „Организатор“), која овим путем утврђује следећа правила наградног конкурса „Они су хероји“ (у даљем тексту: „Наградни конкурс“ или „Конкурс“).

Наградни конкурс почиње 10. априла 2024. године у 12.00 часова.

Пријаве за Конкурс могу се слати почев од 10. априла 2024. године у 12.00 часова до 12. маја 2024. године до поноћи.

Гласање ће трајати током маја, а проглашење 10 (десет) победника Конкурса, од 25 (двадесет пет) финалиста, биће извршено током јуна 2024. године, објавом на веб страници https://onisuheroji.rs/, на којој се реализује овај конкурс и на којој ће бити објављена и правила Наградног конкурса (у даљем тексту: „Правила“).

Циљ Конкурса је промоција прича о људима из свакодневног живота који нису медијски експонирани, за које нисмо чули, или смо недовољно чули, а својим делима су допринели заједници у којој живе (у даљем тексту: „Хероји“).

Јавне личности нису предмет, тј. Хероји у смислу овог конкурса. За потребе овог Конкурса, „јавна личност“ је свака особа која врши јавну или политичку функцију или која је изабрано, постављено или именовано лице у органу јавне власти (јавни функционер) или која је позната јавности због свог комерцијалног рада или ангажовања у било којој области јавног живота, укључујући личности из политике, уметности, музике, спорта, индустрије забаве, новинарства и других области јавног живота. Организатор задржава дискреционо  право да оцени да ли предложени Херој јесте јавна личност у контексту Правила.

Право на учешће у Наградном конкурсу

Право на учешће у Наградном конкурсу имају сви пунолетни држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије који поднесу пријаву попуњавањем пријавног формулара на страници https://onisuheroji.rs/ (у даљем тексту: “Учесници”)  у складу са Правилима. Хероји које Учесници пријављују такође морају бити пунолетни држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије.

Пре подношења пријаве, Учесници су у обавези да попуне пријавни формулар на веб страници https://onisuheroji.rs/ и оставе своје податке о личности, а који ће се обрађивати у складу са Правилима, односно одељком под називом: Обрада података о личности.

Малолетним лицима је забрањено учествовање на Наградном конкурсу, било у својству Учесника и/или Хероја. Ради избегавања сумње, малолетним лицем сматра се лице које није навршило 18 (осамнаест) година на дан почетка Конкурса, односно без обзира на дан почетка Конкурса уколико се ради о потенцијалном Хероју.

Херој не може бити Учесник Наградног конкурса, тј. Херој не може самог себе номиновати ради учешћа на Конкурсу.

Право на учешће у Наградном конкурсу немају запослени код Организатора нити маркетиншких и ПР агенција који учествују у организацији, промоцији и реализацији Наградног конкурса, као и чланови њихових породица (деца, родитељи и супружници).

Пријава на веб страници https://onisuheroji.rs/.

На веб страници https://onisuheroji.rs/ организује се Наградни конкурс у оквиру кога се позивају сви пунолетни држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије да пријаве своје Хероје, такође пунолетне држављане Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије, који су својим залагањем олакшали живот и пружили подршку људима око себе и својим делима допринели заједници у којој живе

Учесници се пријављују путем попуњавања пријавног формулара на веб страници https://onisuheroji.rs/, којом приликом региструју своје име и презиме, имејл адресу и контакт телефон. Подаци о личности које оставе приликом регистрације обрађиваће се у складу са Правилима, односно одељком под називом: Обрада података о личности.

Попуњавањем пријавног формулара на веб страници https://onisuheroji.rs/ и слањем пријаве у складу са Правилима, сматра се да је:

 • Учесник Наградног конкурса пунолетан држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • Херој пунолетан држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • Учесник прочитао/ла, разумео/ла и прихватио/ла Правила;
 • Учесник обавестио/ла и прибавио/ла изричит пристанак Хероја да достави податке о личности Хероја (име, презиме, фотографију на којој се налази лик Хероја имејл адресу, контакт телефон и место одакле долази) Организатору ради реализације Наградног конкурса, а све како је дефинисано у одељку ових Правила: Обрада података о личности. Лични подаци (имејл адреса и контакт телефон) које Учесници учине доступним Организатору приликом слања пријаве https://onisuheroji.rs/) неће бити доступни јавности и биће обрађивани у складу са одредбама Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018), искључиво од стране Организатора као руковаоца.
 • Учесник дао/ла пристанак да се његови/њени подаци о личности обрађују, у складу са Правилима, односно одељком под називом: Обрада података о личности.
 • Учесник сагласан да неће пријавити себе и/или неку групу људи (колектив) као Хероја.

Услови за учешће у Наградном конкурсу

За учешће у Наградном конкурсу потребно је:

 1. Да Учесници у Наградном конкурсу попуне пријавни формулар на веб страници,  https://onisuheroji.rs/;
 2. на веб страници https://onisuheroji.rs/ путем формулара пријаве своје Хероје, који су својим залагањем олакшали живот и пружили подршку људима око себе. На тај начин, Учесници ће моћи јавно да се захвале Херојима и омогуће свима нама да им се и ми захвалимо, а све на начин како је описано у даљем тексту Правила.

Пријаве на Наградни конкурс могу се поднети само путем пријавног формулара на веб страници https://onisuheroji.rs/ како је горе описано.

Форма у којој Учесници Наградног конкурса постављају своје пријаве је задата и са одговарајућим пољима које је потребно попунити до 10 МБ величине у форми коју подржава веб страница https://onisuheroji.rs/. Организатор није одговоран уколико Учесник не може да постави своју пријаву Хероја уколико је разлог за то неодговарајућа форма.

У случају да Учесник не постави фотографију лика Хероја уз своју пријаву, Организатор задржава право да таквој пријави додели предефинисану пратећу фотографију. Биће прихваћене само пријаве поднете у формату који може да подржи веб страница https://onisuheroji.rs/.

Због безбедности деце на интернету, забрањено је Учесницима да постављају фотографије на којима су видљива лица малолетне деце и такве фотографије неће бити одобрене нити приказане на веб страници https://onisuheroji.rs/. Пријаве не смеју да: приказују децу и малолетна лица; изазивају или промовишу националну, верску или било коју другу врсту мржње и нетрпељивости или позивају на насиље.

Постављањем пријаве, односно попуњавањем пријавног формулара на веб страници https://onisuheroji.rs/ сматра се да су Учесници пристали на Правила.

Један Учесник може да пошаље више пријава искључиво уколико се оне односе на пријаве различитих Хероја.

Организатор ће прихватити само пријаве који су у складу са циљем Конкурса и које поштују принципе и вредности Европске уније. Организатор има право да при реализацији Наградног конкурса не прихвати за објављивање или да са веб странице https://onisuheroji.rs/ уклони све текстове, фотографије и друге материјале које сматра неприхватљивим због тога што нису у складу са прописима, заштитом ауторских и сродних права или нису у складу са вредностима које Организатор промовише и циљем Конкурса. Неће бити објављене или ће бити уклоњене поруке/профили које се доводе у везу са: насиљем, приказивањем малолетних лица, позивањем на националну, верску, расну, полну, родну, сексуалну дискриминацију или било коју другу врсту нетрпељивости и мржње, поруке/профили које доводе Организатора или конкурса у лошу конотацију или злоупотребљавају Наградни конкурс у сврхе које нису у складу са циљем Наградног конкурса. Организатор задржава право да блокира приступ страници https://onisuheroji.rs/ свим лицима за које сматра да нарушавају услове који су дефинисани у Правилима, као и право да блокира сваки вид техничке манипулације у гласању (као што је, на пример, слање великог броја гласова у кратком времену, манипулисање IP адресама) који може довести до злоупотребе и нарушити безбедност и регуларност Наградног конкурса. Организатор задржава право да у селекционом процесу (пре јавног објављивања и почетка гласања) детаљно провери све пристигле пријаве ради утврђивања да ли су поднете у складу са Правилима и да ли испуњавају све услове прописане Правилима, те у зависности од исхода провере одлучи да не објави пријаве које нису поднете у складу са Правилима или не испуњавају било који услов из Правила.

Слањем пријаве хероја од стране Учесника на веб страници https://onisuheroji.rs/, Учесник је сагласан и потврђује да:

 • је пунолетни држављанин Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији;
 • је Херој пунолетни држављанин Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији;
 • је прочитао/ла, разумео/ла и сагласан/на са Правилима;
 • је сагласан/на да Организатор обрађује његове/њене податке о личности, у складу са овим Правилима, односно одељком под називом: Обрада података о Личности;
 • је обавестио/ла и прибавио/ла изричит пристанак Хероја да достави и објави податке о личности Хероја (име, презиме, укључујући фотографију на којој се налази лик Хероја, имејл адресу, контакт телефон и место одакле долази) Организатору ради реализације Наградног конкурса, а све како је дефинисано у одељку ових Правила: Обрада података о личности;
 • је сагласан/на да Организатор прикупљене материјале у вези са и/или из достављених пријава Учесника користи искључиво као промотивни материјал Наградног конкурса, без права Учесника и/или Хероја да потражују било какве надокнаде;
 • да је искључиви аутор материјала које је послао у оквиру пријаве на Наградни конкурс;
 • да неопозиво и на неискључив начин уступа на Организатора целокупна имовинска ауторска права у вези са искоришћавањем материјала (укључујући пријаву) насталих за потребе учешћа и/или у реализацији Наградног конкурса, укључујући право коришћења свих материјала са његовим подацима о личности и подацима о личности Хероја (укључујући фотографију Хероја) на територији Републике Србије, без предметних и временских ограничења.

 

Под имовинским ауторским правима се мисли на: право емитовања, право коришћења свих верзија достављеног материјала (укључујући пријаву) у реализацији Наградног конкурса (телевизија, друштвене мреже и друга електронска средства комуникације, часописи, билборди, постери, дисплеји, на свим постојећим медијима или медијима који се могу појавити током трајања права у складу са Правилима), право на адаптацију материјала (укључујући пријаву) у другу и/или краћу форму, као и све друге врсте адаптације; право на снимање видео материјала и рекламе (све верзије) на носаче звука, дистрибуцију и продају носача звука; право да стечена права, у целини или делимично, пренесе на трећа лица, без икаквих ограничења или посебне накнаде; сва друга права која нису наведена у овим Правилима, а која се подразумевају да су пренета или нису изричито искључена (умножавање, приказивање, емитовање, реемитовање, титловање, превођење и друго).

Под подацима о личности Учесника мисли се на име и презиме Учесника, место одакле долази, док се под подацима о личности Хероја мисли на: име и презиме, укључујући биографију и фотографију Хероја, као и место одакле долази. Наведени опсег личних података Учесника и Хероја биће коришћени искључиво за сврхе објављивања на сајт.

Избор и објава добитника награда

Током читавог трајања Наградног конкурса сви посетиоци веб странице https://onisuheroji.rs/ имаће могућност лајковања (свиђања) иницијатива (Хероја) Учесника Наградног конкурса. Учесници Наградног конкурса имају право лајковања (свиђања) својих и иницијатива (Хероја) других учесника.

Пријаве за Конкурс могу се слати почев од 10. априла 2024. године од 12.00 часова до 12. маја  2024. године до поноћи, а гласање ће почети у току маја.  Имена 10 (десет) добитника награда биће објављена у току јуна месеца 2024. године на веб страници https://onisuheroji.rs/.

Добитници награда биће 10 (десет) најбоље рангираних Хероја од 25 финалиста, узимајући о обзир укупан збир  поена добијен гласовима публике и жирија.

Добитнике награда ће прогласити жири, а по унапред одређеним критеријумима:

Критеријуми за евалуацију предложених хероја
Бодови
Подаци из пријаве тачни (проверени са оба остављена контакта у формулару) ДА/НЕ

Број гласова освојених на сајту https://onisuheroji.rs

(први рангиран добија 25 поена, други рангиран 24, и тако даље, а двадесет пети рангиран добија 1 поен)

25
Усклађеност са циљевима и темом конкурса 15
Колико је рад номинованог Хероја инспиративан/посебан/другачији и треба га наградити? 20
Резултати/утицај рада номинованог хероја (колико људи је помогао, у којим акцијама је учествовао/ла) 20
Колико је рад номинованог хероја инспирисао или може инспирисати друге људе да учине добра дела? 15
Колико је рад Хероја инспиративан да се о њему може написати прича/снимити видео/преточити у материјал који може мотивисати и друге да учине добра дела? 5
Укупно 100

Организатор ће у току јуна месеца контактирати Учесника и добитнике награде приватном поруком на имејл адресе остављене приликом пријаве на веб страници https://onisuheroji.rs/, преко којег је Учесник учествовао у Наградном конкурсу, и на тај начин их обавестити о избору Хероја као једног од десет победника на Конкурсу и о награди (у даљем тексту: „Обавештење“).

Хероји који су изабрани као победници Конкурса су дужни да у року од 5 (пет) дана од дана Обавештења прихвате награду, тако што ће обавестити Организатора да ли желе да приме награду(у даљем тексту: „Одговор на обавештење“). Учесници гарантују да су претходно прибавили изричит пристанак Хероја да Учесник може да открије Организатору податак о личности (имејл адресу) Хероја, који ће Организатор користити искључиво за сврхе контактирања Хероја и уручења награде. Организатор се обавезује да приликом првог контактирања Хероја истог обавести о обради података о личности.

Организатор ће листу Учесника и њихове иницијативе (Хероје) које су одабране као победници Конкурса истаћи на веб страници https://onisuheroji.rs/, најкасније у току јуна месеца.

Преузимање Награда

Организатор ће у разумном року организовати догађај у Београду ради уручења награда и поклон пакета Херојима (уколико их не буду преузели раније) (у даљем тексту: „Догађај“). Пријавом за учешће на Наградном конкурсу сматраће се да су Учесници и Хероји сагласни да се одазову и појаве на Догађају, уколико се то од њих очекује.

Уколико Херој не потврди пријем награде или не достави адресу за пријем поклон пакета или опозове пристанак на обраду својих података о личности пре доделе награде, а све како је дефинисано у складу са Правилима његова/њена награда ће бити додељена следећем Хероју који је најбоље бодован на листи.

Добитници награда немају право да траже друге награде осим оних наведених у овим Правилима. Награда се не може заменити за готовину, друге производе или услуге, нити се може пренети на друго лице након што је награда прихваћена. Након предаје награда све обавезе Организатора према добитницима награда ће бити испуњене.

Обрада података о личностима

Лични подаци (имејл адреса и контакт телефон) које Учесници учине доступним Организатору приликом слања пријаве https://onisuheroji.rs/) неће бити доступни јавности и биће обрађивани у складу са одредбама Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018), искључиво од стране Организатора као руковаоца. Приликом попуњавања пријавног формулара на веб страници https://onisuheroji.rs/, Учесник је у обавези да Организатору достави своје податке о личности (име и презиме, имејл адреса, контакт телефон и место одакле долази) уколико жели да учествује у Наградном конкурсу. Другачије, Учесник неће моћи да учествује у Наградном конкурсу.

С тим у вези, подношењем пријаве на веб страници https://onisuheroji.rs/, сматраће се да сте дали пристанак Организатору на обраду Ваших података о личности (име, презиме, имејл адреса, контакт телефон и место одакле долазите).

Пристанак можете у сваком тренутку опозвати, слањем захтева на имејл адресу: konkurs@onisuheroji.rs Молимо Вас да имате у виду да, уколико опозовете пристанак на обраду наведених података о личности током трајања Наградног конкурса, сматраће се да више нисте Учесник овог Наградног конкурса.

Подаци о личности Учесника (име, презиме, имејл адреса, контакт телефон и место одакле долазите) ће се обрађивати и користити искључиво за следеће сврхе:

 • попуњавањем пријавног формулара на веб страници https://onisuheroji.rs/ (име, презиме, имејл адреса, контакт телефон и место одакле долазите);
 • подношење пријаве (име, презиме, имејл адреса, контакт телефон и место одакле долазите);
 • успостављања контакта са Организатором у вези са Наградним конкурсом односно раду обавештавања Учесника о избору његовог/њеног Хероја као једног од десет победника на конкурсу и о награди (имејл или контакт телефон).

Правни основ обраде података о личности Учесника у случају 1) и 2) изнад јесте пристанак Учесника, док је у случају 3) изнад, правни основ обраде извршење обавезе Организатора сходно Правилима Наградног конкурса.

Даље, Учесник је приликом подношења пријаве у обавези да достави и податке о личности Хероја (име, презиме, фотографију, број телефона, имејл адресу Хероја и место одакле долази). С тим у вези, подношењем пријаве од стране Учесника, Учесник гарантује Организатору да је претходно обавестио Хероја да ће његови подаци о личности (име, презиме, фотографија, број телефона, имејл адреса Хероја, као и место) бити достављени Организатору за сврхе учествовања Учесника и Хероја у Наградном конкурсу, на начин дефинисан Правилима (једини подаци који ће јавно бити објављени јесу име и презиме Учесника и Хероја, место одакле долазе, као и биографија Хероја, на друштвеним мрежама Организатора, у средствима јавног информисања, као и на веб страници https://onisuheroji.rs/), и да се Херој са тим сагласио. У случају непостојања таквог пристанка, Учесник ће бити једини одговоран. Организатор истиче да неће појединачно обрађивати податке о личности Хероја већ ће их објавити на друштвеним мрежама Организатора, у средствима јавног информисања, као и на веб страници https://onisuheroji.rs/, као што је дефинисано Правилима.

У случају да пријава, односно иницијатива (Херој) Учесника буде одабрана као победник Наградног конкурса, Учесник је у обавези да Организатору достави имејл адресу или број телефона Хероја (у случају да Херој не поседује имејл адресу), како би Организатор контактирао Хероја и обавестио га о томе да је Херој добитник награде. С тим у вези, тај податак о личности Хероја (имејл адреса или број телефона) биће обрађиван и коришћен искључиво за сврхе контактирања Хероја ради информисања да је исти победник Наградног конкурса и да је неопходно организовати преузимања поклон пакета. Приликом првог контактирања Хероја од стране Организатора, Организатор је у обавези да Хероју достави обавештење о обради података о личности у смислу члана 24 Закона о заштити података о личности.

Даље, приликом контактирања Хероја, Организатор ће тражити од Хероја да му Херој достави податке о адреси за пријем пакета, а ради преузимања поклон пакета и реализације Наградног конкурса. Тај податак о личности Хероја ће се обрађивати искључиво за сврхе достављања поклон пакета и реализације Наградног конкурса, а сматраће се да је Херој дао свој пристанак на обраду наведеног податка о личности самим достављањем тог податка о личности Организатору.

Молимо Вас да имате у виду да, у случају опозива пристанка Хероја на обраду података о личности, пре одабира победника, односно додељивања поклон пакета Хероју, Учесник неће моћи да учествује у Наградном конкурсу, односно поклон пакет неће моћи да буде уручен Хероју због чега ће његова награда бити додељена следећем Хероју који је најбоље бодован на листи.

Подаци о личности Учесника и Хероја ће се чувати у базама Организатора, до опозива пристанка, односно најкасније до преузимања поклон пакета. Ипак, пријава Учесника која садржи податке о личности Хероја и Учесника, како је и појашњено у овим Правилима, биће објављени на веб страници https://onisuheroji.rs/, а у складу са Вашим пристанком.

У сваком тренутку, Ви имате следећа права:

1) на приступ подацима о личности, 2) на исправку података о личности, 3) на брисање података о личности и/или 4) на опозив пристанка у било које време. Поред тога, можете остварити следећа права: 1) право на ограничење обраде података, 2) право на приговор на обраду, 3) право на преносивост података, и 4) право на подношење притужбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Своја права можете остварити слањем захтева на имејл адресу: konkurs@onisuheroji.rs

Ваши подаци о личности се чувају на серверима који се налазе на територији Савезне Републике Немачке, за коју је Одлуком о листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 55/2019) утврђено да обезбеђује примерени ниво заштите података о личности.

Завршне одредбе

Организатор обавештава све Учеснике у Наградном конкурсу да наградни конкурс има искључиво забавни карактер, да се учешће ни на који начин и ни под којим условима, посредно или непосредно не наплаћује, нити је учествовање условљено било каквим материјалним давањем или чинидбом од стране Учесника.

Организатор конкурса задржава право да искључи из Наградног конкурса учеснике:

 • који прекрше ова Правила;
 • уколико се појави сумња у тачност достављених података;
 • чији текст или фотографија не испуњавају услове дефинисане овим Правилима;
 • који не испуњавају услове за учешће у Наградном конкурсу;
 • уколико се уоче јасне неправилности у систему гласања за Хероје;
 • у осталим случајевима када учешће у Наградном конкурсу није могуће или би било незаконито.

Друштвене мреже на којима је присутан Организатор ни на који начин нису укључене у припрему и реализацију овог Наградног конкурса и не сносе никакву одговорност за њега.

Организатор задржава право измене ових Правила, без обавезе да о томе благовремено обавести све учеснике.

Ставови Учесника не представљају нужно ставове Европске уније. Са друге стране, Организатор не одговара за понашање Учесника током и након Наградног конкурса.

Организатор не прихвата никакву одговорност ако учесник из било ког разлога не може да приступи веб платформи https://onisuheroji.rs.

Организатор не прихвата никакву одговорност за евентуални губитак садржаја веб платформи  https://onisuheroji.rs или за погрешна усмерења, оштећења или неуручене податке, било у смислу техничких потешкоћа које би могле да утичу на електронску комуникацију или било које друге околности.

Учесници у Наградном конкурсу гарантују да имају сва ауторска права или друга права интелектуалне својине на фотографијама и тексту које буду користили ради учешћа у Наградном конкурсу. Организатор према трећим лицима није одговоран за евентуалну повреду ауторског права или права интелектуалне својине.

Организатор не сноси одговорност у случају злоупотребе материјала (текстова, фотографија, и др.) нити је одговоран за штету која Учеснику може настати услед (зло)употребе личних података.

Спорови

У случају спора између Организатора и Учесника, стране ће настојати да све спорове који произилазе из Наградног конкурса реше споразумно, а ако то није могуће, спор ће решити надлежни суд у Београду.

Право измене правила Наградног конкурса

Организатор задржава право да у било које време, из оправданих разлога, једнострано изврши измене Правила, уз обавезу да исте, без одлагања, објави на веб страници: https://onisuheroji.rs/.

Право на прекид Наградног конкурса

Организатор задржава право да прекине Наградни конкурс у било ком тренутку без претходног објашњења, што ће без одлагања објавити на веб страници: https://onisuheroji.rs/